VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č.1/18

společnosti AQUAPLUMB, s.r.o.

Čl. I
Definice pojmů

 1. Dodavatel“ znamená pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek společnost AQUAPLUMB, s.r.o., se sídlem Patočkova – Praha 6, 160 00, IČ xxxxxx, DIČ CZ xxxxxx, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka xxxx.
 2. Odběratel“ znamená pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek právnickou nebo fyzickou osobu, která uzavřela nebo hodlá uzavřít s Dodavatelem Smlouvu, jak je uvedeno níže.
 3. Zboží“ znamená pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek předmět koupě anebo předmět díla či služeb blíže specifikovaný v jednotlivé potvrzené objednávce či v jednotlivém akceptovaném návrhu na uzavření kupní či jiné obdobné smlouvy či případně také v uzavřené rámcové kupní smlouvě.
 4. Nabídka“ znamená pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek návrh Dodavatele na uzavření Smlouvy doručený Odběrateli osobně, poštou nebo prostředky elektronické komunikace.
 5. Objednávka“ znamená pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek návrh Odběratele na uzavření Smlouvy doručený Dodavateli osobně, poštou nebo prostředky elektronické komunikace. Objednávka musí obsahovat alespoň údaje uvedené v Čl. III odst. 3.; bez těchto náležitostí nelze považovat dokument za Objednávku ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek.
 6. Smlouva“ či také potvrzená nebo akceptovaná Objednávka nebo Nabídka znamená pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek (v závislosti na předmětu smlouvy) zejména kupní smlouvu anebo smlouvu o dílo anebo smlouvu nepojmenovanou, případně jinou obdobnou smlouvu, jež se uzavírá v souladu s předmětem podnikání prodávajícího, jak je tento zřejmý ze zápisu v obchodním rejstříku.

Čl. II

Základní ustanovení

 1. Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) se řídí právní vztahy mezi Dodavatelem a Odběratelem při dodávkách Zboží dle uzavřené Smlouvy.
 2. VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy, pokud taková Smlouva (tj. i návrh smlouvy či jeho akceptace) v tomto smyslu na tyto VOP odkáže. Smluvní strany tímto zároveň vyloučily použití obchodních podmínek Odběratele.
 3. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před zněním těchto VOP.
 4. Tyto VOP se považují za všeobecné obchodní podmínky zejména podle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále též jen „OZ“).
 5. Tyto VOP upravují práva a povinnosti stran Smlouvy v případě, že není pro předmětné plnění uzavřena mezi Dodavatelem a Odběratelem jiná písemná smlouva, jež se od VOP částečně či zcela odchyluje.
 6. Tyto VOP se nevztahují na tzv. spotřebitelské smlouvy, které jsou upraveny v § 1810 a násl. OZ (spotřebitel dle § 419 OZ).

Čl. III

Uzavření smlouvy

 1. Uzavření smlouvy se řídí zejména § 1731 a násl. OZ, avšak s tím, že přijetí nabídky Dodavatele na uzavření Smlouvy ze strany Odběratele s výhradami či připomínkami Odběratele nemá účinky akceptace návrhu Smlouvy, ale považuje se za nový návrh na uzavření Smlouvy ze strany Odběratele (odchylně od § 1740 odst. 3 OZ). Tento nový návrh Odběratele je Dodavatel oprávněn odmítnout či přijmout. V případě, že Dodavatel takový nový návrh do 15 dnů od jeho obdržení přijme, je Smlouva uzavřena ke dni, kdy bude Odběrateli Dodavatelem písemně oznámena akceptace takového jeho nového návrhu.
 2. Smlouva je mezi Dodavatelem a Odběratelem uzavřena na základě těchto VOP v tom případě, že Odběratel akceptuje návrh Smlouvy (včetně jeho odkazu na použití VOP) předložený (doručený) mu Dodavatelem nejpozději do 30 dnů ode dne jeho obdržení, není-li v návrhu Smlouvy uvedeno jinak. Pokud Odběratel doručí Dodavateli akceptaci návrhu Smlouvy až po uplynutí výše uvedené lhůty, dojde k uzavření Smlouvy jen tehdy, pokud Dodavatel do 10 dnů od přijetí opožděné akceptace návrhu Smlouvy tuto opožděnou akceptaci návrhu Smlouvy písemně odsouhlasí.
 3. K uzavření Smlouvy na základě řádné (úplné) Objednávky Odběratele dojde tak, že Dodavatel s odkazem na VOP akceptuje takovou Objednávku v Odběratelem stanovené lhůtě, a to buď faxem či případně i e-mailem. Nedojde-li ze strany Dodavatele k akceptaci řádné (úplné) Objednávky Odběratele (a tím i k uzavření Smlouvy), není Dodavatel takovou objednávkou Odběratele vázán. Objednávka Odběratele musí obsahovat mimo základních identifikačních údajů o Odběrateli (název, kým zastoupen, adresu, IČO, DIČ, bankovní spojení, zapsán v obchodním, respektive živnostenském rejstříku), číslo objednávky, datum, jméno a příjmení vystavujícího, číslo telefonu, emailovou adresu, faxové spojení, alespoň specifikaci zboží co do předmětu plnění, požadovaného množství, kvality (jakosti) a ceny Zboží (nebo odvolávka na platnou Nabídku), lhůty plnění a způsobu platby. Bez těchto náležitostí nelze považovat Objednávku Odběratele za řádnou (úplnou) ve smyslu těchto VOP.

Čl. IV

Předmět Smlouvy

 1. Předmětem Smlouvy je zejména závazek Dodavatele dodat Odběrateli Zboží a převést na něho vlastnické právo ke Zboží a závazek Odběratele řádně a včas dodané Zboží převzít a řádně a včas za ně uhradit Dodavateli kupní cenu. Dojde-li k uzavření Smlouvy, je Dodavatel povinen dodat Odběrateli Zboží v množství, jakosti (kvalitě), provedení a době podle podmínek ujednaných ve Smlouvě, resp. v souladu s příslušnou právní úpravou.
 2. Dodavatel si vyhradil ke Zboží vlastnické právo. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Odběratele úplným uhrazením ceny.
 3. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Odběratele okamžikem předání Zboží Odběrateli či okamžikem jeho předání přepravci Dodavatele, jenž zajišťuje přepravu podle dispozic Odběratele ze sídla Dodavatele.
 4. Odběratel se zavazuje poskytovat Dodavateli úplné, pravdivé a včasné informace potřebné ke správnému vymezení předmětu Smlouvy. V případě podstatné změny okolností, které mohou mít vliv na plnění Smlouvy, je Odběratel povinen informovat o takové změně Dodavatele nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne provedení změny či od změny okolností.

Čl. V

Místo a způsob plnění

 1. Pokud není ve Smlouvě ujednáno něco jiného, je místem dodání (předání) zboží (tj. místem plnění) sídlo Dodavatele zapsané v OR. Závazek Dodavatele ze Smlouvy se považuje za splněný předáním Zboží s průvodními doklady Odběrateli nebo prvnímu přepravci k přepravě Odběrateli v souladu se Smlouvou. Za průvodní doklady nutné k převzetí a užívání zboží ve smyslu § 2094 OZ se považuje dodací list nebo doklady jej nahrazující.
 2. Zboží musí být předáno prosté jakýchkoliv závazků, nároků či práv třetích osob. Dodavatel je povinen předat Odběrateli či přepravci Zboží řádně a včas a zavazuje se postupovat při plnění Smlouvy s náležitou péčí. Dodavatel se zavazuje, že Zboží bude v době jeho dodání (předání) Odběrateli (přepravci) odpovídat příslušným platným a účinným technickým, bezpečnostním, ekologickým, hygienickým a dalším příslušným obecně závazným právním předpisům. Případné ztráty, zničení nebo poškození Zboží jsou po předání Zboží Odběrateli výlučně nebezpečím Odběratele, který tak není oprávněn vznášet z tohoto důvodu jakékoliv nároky vůči Dodavateli.
 3. Doprava Zboží, pokud nebylo dohodnuto jinak, není součástí ceny Zboží. Pokud nebylo ujednáno jinak, způsob balení Zboží, druh obalů a způsob přepravy určuje Dodavatel. Není-li jiné dohody, nese veškeré náklady na přepravu Zboží Odběratel.
 4. Pokud se Dodavatel s Odběratelem dohodnou, pak přepravu Zboží z místa plnění (tj. z místa dodání) na místo určení podle dispozic Odběratele provede Dodavatel, a to vždy na náklady Odběratele. Jinak platí, že přepravu Zboží z místa dodání Zboží si zajišťuje Odběratel sám či svými přepravci, a to na vlastní náklady.

Čl. VI

Dodací lhůty

 1. Dodavatel je oprávněn dodat plnění v termínech, či kdykoliv během sjednané dodací lhůty ve Smlouvě. Plnění je povoleno formou dílčích dodávek.
 2. K prodlení Dodavatele s plněním Smlouvy nedojde, nesplní-li Dodavatel některou z povinností vyplývající pro něj v důsledku zásahu vyšší moci.

Čl. VII

Cena a platební podmínky

 1. Kupní cena Zboží se sjednává dohodou mezi Odběratelem a Dodavatelem na základě poptávky a nabídky, případně ceníkem a příslušnou dohodnutou slevou pro stanovený sortiment Zboží, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak. Dojde-li k významné změně na trhu, zvláště pak ke změně cen vstupů a vstupních surovin, je Dodavatel oprávněn ke změně ceny za Zboží.
 2. Odběratel provádí úhradu na základě faktury, případně v hotovosti při převzetí Zboží. Faktura je splatná, pokud nebylo Smlouvou ujednáno jinak, na bankovní účet Dodavatele do 15 dnů ode dne jejího vystavení Dodavatelem.
 3. Dodavatel je oprávněn požadovat za Zboží platbu předem nebo v hotovosti, případně jinou formu zajištění závazku Odběratelem až do celkové výše ceny Zboží.
 4. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Dodavatel je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, povinen odvést (zaplatit) příslušnému správci daně příslušnou DPH ve výši dle platných právních předpisů, která bude připočtena k ceně a bude uhrazena Odběratelem Dodavateli v souvislosti s cenou a v souladu se Smlouvu.
 5. Uskladnění Zboží připraveného k osobnímu odběru na základě dispozic Odběratele dává Dodavateli právo Zboží fakturovat bez skladného s tím, že současně s odesláním faktury upozorní Odběratele na termín, odkdy a v jakém rozsahu bude skladné účtovat.
 6. Dodavatel je oprávněn fakturovat též každé dílčí plnění.
 7. Faktury budou obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů.
 8. Při úhradě faktury je Odběratel povinen uvést v platebním příkazu do položky variabilního symbolu (V-symbol) variabilní symbol uvedený ve faktuře Dodavatele.
 9. Odběratel je oprávněn vrátit fakturu Dodavateli přede dnem splatnosti bez zaplacení pouze v případě, že nevzniklo Dodavateli právo fakturovat, faktura nemá náležitosti daňového dokladu nebo má jiné závady v obsahu s tím, že Odběratel uvede důvod vrácení. Na závady v daňovém dokladu je Odběratel povinen upozornit písemně Dodavatele do 3 pracovních dní ode dne přijetí faktury a Dodavatel je povinen tyto nedostatky odstranit neprodleně.
 10. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti je stanovena ode dne vystavení opravené nebo nově vyhotovené faktury.
 11. Odběratel zaplatí na základě daňového dokladu sjednanou cenu Zboží včetně ceny účtovaných vratných obalů, pokud jsou tyto pro další manipulaci se Zbožím nezbytně nutné.
 12. Kupní cena se považuje za zaplacenou, obdrží-li Dodavatel od Odběratele platbu kupní ceny v příslušné výši buď v hotovosti v sídle Dodavatele, nebo bezhotovostní platbou připsanou ke dni splatnosti na bankovní účet Dodavatele uvedený na faktuře (daňovém dokladu).
 13. Odběratel není oprávněn zadržet kupní cenu nebo odečíst či započíst část kupní ceny z důvodů jakýchkoliv jím uplatňovaných nároků či protinároků vůči Dodavateli.
 14. Odběratel není oprávněn zadržet cenu nebo její část anebo reklamované Zboží z důvodu jakýchkoliv vlastních nároků vůči Dodavateli. Odběratel není oprávněn jakékoliv vlastní nároky započítávat na cenu Zboží, a to ani tehdy, jestliže se tyto nároky opírají o práva z reklamací včas uplatněných. Případná sleva z ceny Zboží z důvodu vady Zboží bude po zaplacení Zboží řešena dobropisem.
 15. Odběratel je povinen nahradit Dodavateli veškeré náklady spojené s vymáháním a uplatněním jeho pohledávky na zaplacení dlužné ceny, včetně nákladů na odměnu třetí osoby, která na základě smluvního vztahu bude pohledávku pro Dodavatele vymáhat, nákladů soudního řízení, nákladů na právní zastoupení apod.

Čl. VIII

Sankční ujednání

 1. Ocitne-li se Dodavatel v prodlení se splněním termínu řádného dodání Zboží Odběrateli anebo s odstraněním vad Zboží, je Odběratel oprávněn požadovat po Dodavateli uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny Zboží za každý, i započatý den prodlení.
 2. Dodavatel není povinen platit smluvní pokutu za prodlení, jestliže písemně oznámí Odběrateli objektivní důvody, které vedou k nesplnění původně potvrzeného termínu, a sdělí závazně Odběrateli náhradní termín plnění.
 3. Při neodebrání Zboží ve smluveném termínu je Odběratel povinen Dodavateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny neodebraného Zboží za každý, byť i započatý den prodlení, pokud není sjednáno jinak.
 4. Není-li Odběratelem dodržena lhůta splatnosti podle čl. VII odst. 2, případně nebylo-li Smlouvou ujednáno jinak, je Odběratel povinen zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky, nejméně však 100,- Kč za každý den prodlení, není-li ujednáno jinak. Tím není nijak dotčen nárok Dodavatele na úhradu úroků z prodlení ve výši dle příslušné právní úpravy.
 5. V případě, že Odběratel je v prodlení úhrady závazku déle než 90 dní, přestože byl ze strany Dodavatele upomínán, je Dodavatel oprávněn s touto pohledávkou nakládat dle svého uvážení.
 6. Jakákoli smluvní pokuta dle těchto VOP je splatná do patnácti dnů ode dne odeslání písemné výzvy k její úhradě Odběrateli. Při nedodržení této lhůty může Dodavatel vyúčtovat úroky z prodlení ve výši dle příslušné právní úpravy.
 7. Nárok Dodavatele na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku Odběratelova jednání uvedeného v odst. 3 a 4 tohoto článku, není dotčen sjednáním ani zaplacením smluvní pokuty dle odst. 3 a 4 tohoto článku.
 8. Prodlení Odběratele s úhradou ceny nebo její části se považuje za podstatné porušení Smlouvy. V případě, že je Odběratel vůči Dodavateli v prodlení s platbou /dílčí platbou/ podle Smlouvy nebo jakoukoliv jinou platbou, je Dodavatel oprávněn:
 9. požadovat za další/budoucí dodávku /dílčí dodávku/ podle Smlouvy platbu předem v přiměřené lhůtě,
 10. dodávky Zboží zastavit, aniž by to pro Dodavatele představovalo porušení Smlouvy a těchto VOP, či to pro něj mělo jiné negativní právní následky,
 11. od Smlouvy zcela nebo zčásti odstoupit jednostranným úkonem s účinky odstoupení okamžikem doručení jeho písemného vyhotovení Odběrateli. Dodavatel může též odstoupit od Smlouvy v případě, že Odběratel neposkytne platbu předem včas podle písm. a).
 12. V případě pozastavení dodávek Zboží dle odst. 8 písm. b) tohoto článku se Dodavatel neocitne v prodlení s dodáním Zboží.

Čl. IX

Odpovědnost za vady, reklamace a prohlášení o shodě

 1. Dodavatel odpovídá za vady, které má Zboží v době jeho předání Odběrateli či přepravci. Dodavatel rovněž odpovídá za vady vzniklé na Zboží v průběhu Záruční doby (jak je definována dále).
 2. Dodavatel poskytuje záruku na dodané Zboží v rozsahu záručních podmínek a za podmínky, že výrobky budou instalované a používané v souladu s návodem k obsluze, technickými a servisními podmínkami, není-li stanoveno jinak (ve Smlouvě, záručním listu apod.). Odběratel je přitom povinen prokázat, že dodávka reklamovaného Zboží pochází od Dodavatele.
 3. Záruka se nevztahuje na vady způsobené hrubým zásahem, nevhodnou neodbornou instalací, manipulací, skladováním, přirozeným opotřebením nebo nedodržením konkrétních podmínek uvedených pro příslušný druh Zboží v záručním listu a technických podmínkách.
 4. Záruční doba je 12 měsíců ode dne předání Zboží Odběrateli či přepravci. U zboží, které dle jeho charakteru má být zabudováno, je záruční doba 12 měsíců ode dne prokazatelného zabudování, nejdéle však 18 měsíců ode dne převzetí Zboží.
 5. Vady zjistitelné při přejímce Zboží je Odběratel povinen oznámit Dodavateli neodkladně písemně na dodacím listě nebo zvláštním zápisem zaslaným např. faxem, elektronickou poštou, kurýrem apod., a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od provedení přejímky.
 6. Reklamaci skrytých vad dodaného Zboží musí Odběratel písemně uplatnit u Dodavatele nejpozději v Záruční době.
 7. Písemná reklamace musí obsahovat zejména identifikační údaje Odběratele (firma/jméno, IČO/RČ, sídlo/adresa), kontaktní údaje pověřené osoby Odběratele k vyřízení reklamace (jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon) a přesný popis reklamované vady.
 8. Dodavatel sdělí do 10 dnů od obdržení řádného oznámení Odběratele o zjištěných vadách návrh dalšího postupu řešení reklamace, nebo v téže lhůtě reklamaci odmítne. I po této lhůtě je Dodavatel oprávněn reklamaci odmítnout, pokud se prokáže jako neopodstatněná.
 9. Je-li Dodavatelem reklamace uznána jako oprávněná a nebylo-li v konkrétním případě smluvními stranami sjednáno jinak, má Dodavatel právo volby, zda vady Zboží v přiměřené lhůtě odstraní, či provede částečnou náhradní dodávku, anebo poskytne Odběrateli na Zboží odpovídající přiměřenou slevu.
 10. Poruší-li Odběratel svou povinnost provést včasnou prohlídku Zboží nebo řádně oznámit vady Zboží dle těchto VOP, je Dodavatel oprávněn reklamaci odmítnout, a práva Odběratele z odpovědnosti za vady Zboží v takovémto případě nevznikají.
 11. Po dobu vyřizování reklamace jakosti Zboží až do okamžiku jejího úplného vyřízení je Odběratel povinen, pokud se strany nedohodnou jinak, reklamované Zboží uskladnit. Bez předcházejícího výslovného souhlasu Dodavatele nesmí být s tímto Zbožím nakládáno způsobem, který by ztížil nebo znemožnil následnou kontrolu reklamované vady. Za tímto účelem je Odběratel povinen umožnit Dodavateli prohlídku reklamovaného Zboží v místě jeho instalace, případně skladování.
 12. V případě, že z jednání o vadě Zboží vznikne potřeba prokázat existenci vad Zboží prostřednictvím expertního posouzení, hradí náklady s tímto posouzením spojené strana, která takovéto expertní posouzení zadala, s právem uplatnit nárok na náhradu těchto nákladů vůči druhé straně v případě, že závěr vyřízení reklamace bude svědčit v její prospěch.
 13. Nebude-li možné prokázat, že reklamovaná vada byla způsobena Dodavatelem, bude Odběrateli účtována činnost Dodavatele spojená se zjišťováním příčiny, ověřováním nebo odstraňováním vady uváděné Odběratelem dle ceníku Dodavatele platného v době uplatnění reklamace.
 14. Dodavatel se zavazuje zajistit prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a kopii tohoto prohlášení o shodě, popř. čestné prohlášení o tom, že toto prohlášení o shodě bylo vydáno, je Dodavatel povinen předat v kopii Odběrateli.

Čl. X

Okolnosti vylučující odpovědnost, vyšší moc

 1. Odpovědnost stran za částečné nebo úplné neplnění smluvních povinností je vyloučena, jestliže se tak stalo:
 2. v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí takové události (překážky), které nastaly po vzniku závazku, nezávisle na vůli příslušné strany, mají mimořádnou povahu, jsou neodvratitelné, nepředvídatelné, nepřekonatelné a brání objektivně splnění závazků dle Smlouvy (např. válečný stav, občanské nepokoje, požár, záplavy, epidemie, karanténní opatření, zemětřesení, sesuvy půdy, výbuch, teroristický útok, nepředvídatelné přerušení výroby, výpadky nebo přerušení dodávek vstupních surovin pro výrobu nezaviněné Dodavatelem, výbuch či jiné poškození nebo poruchy výrobního zařízení nebo distribučního zařízení apod.). Pokud vyšší moc působí po dobu nepřesahující 90 dnů, jsou strany povinny splnit závazky, vyplývající ze smlouvy, jakmile účinky vyšší moci pominou, přičemž dodací lhůty a všechny ostatní lhůty se posouvají o dobu působení vyšší moci,
 3. v důsledku zásahu úředních míst země Dodavatele nebo Odběratele, který znemožní stranám splnění povinností vyplývajících ze Smlouvy.
 4. Plnění závazku se však nepovažuje za nemožné, pokud je lze provést za ztížených podmínek či s většími náklady nebo případně až po sjednaném termínu plnění.
 5. Pokud případ vyšší moci nastane, je dotčená smluvní strana povinna neprodleně (bez zbytečného odkladu) informovat druhou smluvní stranu o povaze, počátku a konci události (případu) vyšší moci.
 6. Odpovědnost povinné smluvní strany není nijak vyloučena a termín plnění se neprodlužuje, jestliže zásah vyšší moci nastal až v době, kdy již byla povinná smluvní strana v prodlení s plněním svého závazku dle Smlouvy, nebo případně jestli povinná smluvní strana nesplnila svoji povinnost neprodleně (bez zbytečného odkladu) informovat druhou stranu podle předchozího odstavce tohoto článku VOP.
 7. Při zásahu vyšší moci má Dodavatel i Odběratel právo dodací lhůtu přiměřeně prodloužit, přičemž v žádném případě smluvní strany nemohou v důsledku toho proti sobě vznášet jakékoliv nároky z neplnění Smlouvy a z prodlení, což se též týká i případných nároků na náhradu škody. Tím nejsou dotčeny další případné nároky v souvislosti se zásahem vyšší moci, které oběma smluvním stranám v takovém případě dává příslušná právní úprava.

Čl. XI

Povinnost mlčenlivosti

 1. Strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se druhé strany a předmětu a plnění Smlouvy, o nichž se dozví v souvislosti s plněním Smlouvy, a které nejsou veřejně známé nebo dostupné. Uvedený závazek se vztahuje i na další skutečnosti, které budou druhou stranou výslovně označeny za důvěrné. Dále je vše výše uvedené označováno jako "Důvěrné informace".
 2. Každá ze stran se zavazuje zajistit, aby nedošlo k úniku Důvěrných informací, a zavazuje se chránit tajnost Důvěrných informací, a to minimálně stejným způsobem, jakým chrání své obchodní tajemství, vždy však nejméně způsobem obvyklým. Každá ze stran se zavazuje, že Důvěrné informace nepoužije pro žádné jiné účely než pro účely plnění Smlouvy.
 3. Veškerá práva z duševního a průmyslového vlastnictví ve vztahu ke Zboží náležejí Dodavateli a osobám s ním propojeným.
 4. Odběratel není oprávněn:
 5. pořizovat kopie Zboží, vytvářet, napodobovat nebo upravovat Zboží a/nebo pomáhat třetí osobě, aby tak činila,
 6. jakýkoliv nehmotný majetek Dodavatele používat jinde než na Zboží,
 7. dodávat nebo nabízet k dodání jakýkoli hmotný i nehmotný majetek jiných subjektů takovým způsobem, který by mohl u třetích osob vyvolat dojem, že se jedná o Zboží dodávané Dodavatelem,
 8. žádným jiným způsobem spojovat Zboží Dodavatele s marketingem výrobků nebo služeb jiných subjektů,
 9. změnit, odstranit nebo znečitelnit originální výrobní text na Zboží.
 10. Strany se zavazují zachovávat závazek mlčenlivosti dle tohoto článku VOP po celou dobu účinnosti Smlouvy i po jejím ukončení, a to až do doby, než se Důvěrné informace stanou veřejně známé a dostupné bez porušení tohoto článku VOP.
 11. V případě porušení povinnosti ochrany Důvěrné informace, je strana, která tuto povinnost porušila, povinna nahradit druhé straně škodu, jež jí porušením povinnosti podle tohoto článku VOP vznikla, a to v plné výši a dále smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každé jednorázové porušení povinnosti podle tohoto článku VOP.

Čl. XII

Řešení sporů

 1. Vznikne-li mezi smluvními stranami ve vztahu ke Smlouvě, její aplikaci nebo výkladu jakýkoliv spor, vyvinou smluvní strany maximální úsilí, aby takovýto spor vyřešily smírnou cestou.
 2. Veškeré spory budou s vyloučením pravomoci obecných soudů, rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení vedeném u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Rozhodčí řízení bude vedeno podle příslušného Řádu Rozhodčího soudu, a to třemi rozhodci ustanovenými podle Řádu Rozhodčího soudu. Místem jednání bude Praha a jednacím jazykem čeština.
 3. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených. Kterákoli ze stran je oprávněna požádat uvedený Rozhodčí soud o rozhodnutí sporu po uplynutí 30 dnů ode dne, kdy jedna ze stran oznámí druhé straně existenci sporu, pokud v uvedené lhůtě strany spor nevyřeší smírně.

Čl. XIII

Odstoupení od Smlouvy

 1. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy z důvodů uvedených ve Smlouvě nebo z důvodů, které jsou obsaženy v příslušné právní úpravě dle § 2001 a násl. OZ.
 2. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy v případě prokázaného podstatného porušení Smlouvy druhou smluvní stranou, jak je uvedeno v § 2002 OZ.
 3. Dodavatel je též oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě uvedeném v čl. XIV odst. 3 těchto VOP.
 4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení Smlouvy se mimo důvodů uvedených v § 2002 OZ též považuje:
 5. prodlení Dodavatele s předáním Zboží delším jak 30 dnů od sjednaného termínu,
 6. neodstranitelná nebo stále se opakující vada Zboží,
 7. nezaplacení zálohy nebo ceny Zboží Odběratelem v dohodnuté výši a termínu.
 8. Podstatné porušení Smlouvy opravňuje smluvní strany odstoupit od Smlouvy okamžitě.
 9. Odstoupení od Smlouvy musí odstupující oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl o podstatném porušení smlouvy.
 10. Není-li dohodnuto jinak, v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu nepodstatného porušení je smluvní strana, které svědčí právo odstoupit od Smlouvy, povinna před odstoupením určit druhé smluvní straně přiměřenou lhůtu k odstranění pochybení (nedostatků), která jsou uváděna jako důvod pro možné odstoupení od Smlouvy. Nebude-li ve stanovené přiměřené lhůtě důvod pro odstoupení odstraněn, je příslušná strana oprávněna od Smlouvy odstoupit.
 11. Odběratel je oprávněn odstoupit od Smlouvy i bez udání důvodu, v tomto případě je však Dodavatel oprávněn účtovat odstupné až do výše 30% z celkové ceny Zboží. V případě, že se jedná o Zboží specifické, objednané Dodavatelem na základě přesné specifikace Odběratele, je Dodavatel oprávněn účtovat odstupné až do výše 80 % celkové ceny Zboží. Vrácení zboží je možné pouze po písemném souhlasu Dodavatele. Zboží musí být vráceno s kopií průvodního dokladu (dodací list, faktura), nepoužité, nepoškozené, čisté, případně v původním obalu, bylo-li Odběrateli takto dodáno. Dodavatel má právo toto odmítnout, nejsou-li splněny uvedené podmínky.
 12. Není-li ujednáno smluvními stranami jinak, je každá smluvní strana oprávněna Smlouvu s opakovaným plněním (zejména rámcovou smlouvu kupní) vypovědět i bez udání výpovědního důvodu s tříměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
 13. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit v případě, že nastane situace uvedená v Čl. X těchto VOP.
 14. Ukončení Smlouvy se nedotýká nároku každé ze stran na náhradu škody vzniklé z porušení Smlouvy druhou ze stran. Žádná ze stran se rovněž nezbavuje povinnosti vyrovnat své závazky vzniklé nedodržením povinností, včetně závazků vzniklých po dobu účinnosti Smlouvy.

Čl. XIV

Doručování písemností, ostatní ujednání

 1. Veškeré písemnosti, zprávy a jakékoli jiné písemné materiály se druhé smluvní straně doručují kompetentním osobám na poslední známou adresu druhé smluvní strany. V pochybnostech se má za to, že se jedná o poslední adresu oficiálně sdělenou druhé smluvní straně, ze které je běžně přijímána korespondence, resp. adresa uvedená ve Smlouvě (identifikace smluvních stran). E-maily se považují za doručené, pokud je doručení potvrzeno druhou smluvní stranou nikoliv pouze prostřednictvím automatického potvrzování odpovědi, nýbrž výslovným potvrzením doručení e-mailové zprávy samostatným e-mailem, ve kterém bude druhou smluvní stranou potvrzeno doručení. E-mailová zpráva obsahující fakturu vystavenou Dodavatelem za dodané Zboží se však považuje za doručenou v okamžiku doručení na elektronickou adresu, kterou Odběratel sdělil Dodavateli jako kontaktní adresu pro účely elektronického zasílání faktur. V tomto případě se doručení považuje za prokazatelné doložením automatického potvrzení, že zpráva byla doručena na e-mailový server příjemce. Fax se považuje za doručený, pokud je vysílacím přístrojem vydána potvrzenka o jeho úspěšném přenosu. Všechny zprávy a komunikace, na něž druhá smluvní strana reaguje, se považují za doručené.
 2. Odběratel je povinen neprodleně oznamovat Dodavateli každou změnu v personálním obsazení svého statutárního orgánu a každou změnu ovládající osoby ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., v platném znění (Zákona o obchodních korporacích), a to nejpozději do 14 dnů od okamžiku, kdy tato změna nastane. V případě porušení tohoto závazku vzniká Dodavateli nárok na náhradu škody, vzniklé přímo či nepřímo v důsledku porušení této povinnosti Odběratele.
 3. Dodavatel si vyhrazuje právo písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že změna v personálním obsazení statutárního orgánu Odběratele, popř. jeho ovládající osoby bude Dodavatelem vyhodnocena jako vysoce riziková. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Odběrateli.
 4. Odběratel odpovídá za správnost a přesnost údajů, jenž o sobě poskytl Dodavateli a zavazuje se včas písemně informovat Dodavatele o všech změnách, které se týkají jeho osoby a jsou důležité pro plnění Smlouvy uzavřené s Dodavatelem, včetně schopnosti plnit své dluhy.

Čl. XV

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto VOP se vztahují na veškeré dodávky Zboží Dodavatele. Případné odběrní podmínky, uvedené nebo předtištěné na Objednávce Odběratele, jakož i jakékoliv jiné podmínky v Objednávce Odběratele, které nejsou v souladu s těmito VOP, se považují za neplatné, pokud je Dodavatel před dodávkou Zboží písemně Odběrateli nepotvrdil.
 2. Vzájemné vztahy, které nejsou výslovně upraveny Smlouvou a těmito VOP, se řídí příslušnými ustanoveními OZ v platném znění a podle aktuálně platných pravidel INCOTERMS.
 3. Smlouva se řídí platným právním řádem České republiky, s vyloučením kolizních norem.
 4. Smluvní strany se dohodly, že v případě podstatné změny okolností, jež nastane na straně Odběratele po uzavření Smlouvy mezi Odběratelem a Dodavatelem, Odběratel na sebe přebírá riziko takové změny okolností v souladu s § 1765 odst. 2 OZ.
 5. Bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele není možné převést, zastavit ani postoupit Smlouvu ani jakékoli z práv či povinností z ní vyplývajících.
 6. V případě, že některé ustanovení VOP je či se stane neplatným a / nebo neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení VOP v platnosti a účinnosti.
 7. Dodavatel je oprávněn bez dalšího jednostranně měnit tyto VOP. Nové znění VOP Dodavatel zveřejní na svých webových stránkách aquaplumb.cz.
 8. Odběratel souhlasí s uváděním názvu své obchodní společnosti v tiskových materiálech a v rámci propagačních akcí Dodavatele.
 9. Smlouvu lze měnit pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to způsobem jakým byla uzavřena, zejména akceptováním nové Objednávky výslovně měnící Objednávku původní.
 10. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na veřejně přístupných webových stránkách aquaplumb.cz, tj. dne 19.3.2018 a nahrazují veškeré předchozí Podmínky pro dodávky Zboží Dodavatele.

Odběratel prohlašuje, že se s těmito VOP seznámil.